Guldpaket

                           Prislista

Guldbrev 0 kr
Avgång 0 kr
Postgång 0 kr
Försäkring 0 kr

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för användningen av webbplatsen https://www.guldpaket.se samt för de tjänster som erbjuds där.

1. INFORMATION OM KÖPAREN
1.1 Köpare är Guldbrev AB, org.nr. 556743-3460, som marknadsför sig bl.a. under kännetecknet GULDPAKET och hemsidan www.guldpaket.se (i det följande benämnt GULDPAKET).
1.2 GULDPAKET har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm med registreringsnummer AA-572-29616-2009.

2. DEFINITIONER
”Föremål” avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till GULDPAKET genom användning av Guldpåsen.
”GULDPAKET” avser den juridiska person som anges i punkt 1 ovan.
”Guldavtal” avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldbrevet.
”Guldbrev” avser den försändelse som Kund beställer från GULDPAKET via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpåse.
”Guldpåse” avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldbrevet och som Kunden använder för att skicka Föremål till GULDPAKET. ”Hemsidan” avser www.guldpaket.se.
”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till GULDPAKET.
”Villkor” avser dessa allmänna villkor.

3. AVTAL OM KÖP
3.1 GULDPAKET och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden GULDPAKET samt, i förekommande fall, dess koncernbolag i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) GULDPAKET lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.
3.2 GULDPAKET betalar det pris som GULDPAKET har erbjudit Kunden efter av GULDPAKET utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till GULDPAKET. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.
3.3 GULDPAKET förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger GULDPAKET rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger GULDPAKET rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

4. KUNDEN
4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med GULDPAKET. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.
4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.
4.3 GULDPAKET förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.

5. ANSVAR FÖR FÖRLUST AV FÖREMÅL
5.1 GULDPAKET åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till GULDPAKET genom användning av Guldpåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos GULDPAKET och som f.n. uppgår till 10 000 kronor per Guldpåse. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till GULDPAKET som i sin tur anmäler det till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original och inköpskvitton för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av GULDPAKET.
5.2 GULDPAKET ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till GULDPAKET på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. PRIS OCH PRISGARANTI
6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan alternativt som särskilt kommer Kunden tillhanda via e-post, telefon eller SMS efter att GULDPAKET har värderat Föremålet. De priser som anges för GULDPAKETs inköp av guld avser pris för ren guldmängd, dvs. exklusive eventuellt värde av design, tillverkare/märke, stenar, metall etc. Angivet pris för guldhalt 24 karat gäller endast s.k. investeringsguld i form av tackor och är maximerat till 25 gram Boliden med tillhörande certifikat och per person. Vid större volym investeringsguld än 25 gram ombeds Kunden att kontakta vår kundtjänst.
6.2 Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd, finhalt och guldpriset den tidpunkt då guldet tas emot.
6.3 GULDPAKET erbjuder Kunden en prisgaranti i enlighet med vad som anges i det följande. Prisgarantin gäller för det fall Kunden skriftligen, inom tre dagar från den dag då GULDPAKET betalade Kunden för Föremålet, kan styrka att en annan Internetguldhandlare har erbjudit Kunden ett högre pris per gram. Med Internetguldhandlare menas en verksamhet som uteslutande bedrivs över Internet. Lokala guldhandlare omfattas därmed inte av GULDPAKETs prisgaranti.
6.4 Prisgarantin gäller för ren guldmängd. Prisgarantin beräknas utifrån guldets nettopris och gäller därmed inte avseende eventuella kostnader, avdrag eller avgifter som belastar Kunden såsom t.ex. värderingsavgifter.
6.5 GULDPAKET förbehåller sig rätten att återsända Föremålet till Kunden istället för att erbjuda Kunden ersättning för mellanskillnaden av Föremålets guldvärde. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat enligt punkt 8.5 nedan utan någon kostnad för Kunden.

7. VÄRDERING/BETALNING
7.1 När GULDPAKET har erhållit Föremålet utför GULDPAKET en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När GULDPAKET har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som GULDPAKET är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från GULDPAKET härom.
7.2 GULDPAKET erlägger betalning för Föremålen samma eller senast följande bankdag räknat från den dag då GULDPAKET tog emot Guldpåsen. Med betalning avses att GULDPAKET har skickat en utbetalningsavi enligt punkt 7.3 alternativt utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 7.4.
7.3 Som Kund hos GULDPAKET kan du välja att få utbetalning via utbetalningsavi som skickas till den adress där Kunden är folkbokförd mot en kostnad om f.n. 49 kr. Utbetalning av medel från utbetalningskortet sker endast till Kunden personligen. Alternativt kan Kunden kostnadsfritt få utbetalning till Kundens eget bankkonto enligt vad som anges i punkt 7.4 nedan.
7.4 GULDPAKET kan genomföra en utbetalning till ditt bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer i Guldavtalet alternativt antingen loggar in på "Mina sidor" och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske till eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara GULDPAKET tillhanda senast vid den tidpunkt då GULDPAKET tar emot Föremålet. Har GULDPAKET inte mottagit ditt kontonummer enligt ovan genomför GULDPAKET en utbetalning via utbetalningsavi enligt vad som anges i punkt 7.3. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. GULDPAKET åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.
7.5 Om Kunden inte accepterar det pris som GULDPAKET erbjuder kan Kunden häva köpet genom att kontakta GULDPAKET senast inom fem dagar från den dag då GULDPAKET lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att köpet har hävts inom angiven tid. Se vidare punkt 8.3 nedan.

8. RETUR OCH OUTLÖST FÖRSÄNDELSE
8.1 GULDPAKET returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.
8.2 Om GULDPAKET av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och GULDPAKET returnerar Föremålet enligt punkt 8.5 nedan utan kostnad för Kunden.
8.3 Om Kunden häver köpet enligt punkt 7.5 ovan returnerar GULDPAKET Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som GULDPAKET har erlagt för Föremålet.
8.4 Returkostnaden är 199 kr för försäkrad försändelse. Om GULDPAKET köper ett Föremål som Kunden har skickat i samma Guldpåse som det returnerade Föremålet (eller del därav) och värdet av det av GULDPAKET köpta Föremålet överstiger returkostnaden så drar GULDPAKET istället endast 75 kr från det belopp som GULDPAKET ska betala till Kunden för det av GULDPAKET köpta Föremålet. Föremål som inte är i guld returneras mot en kostnad på 99 kronor oförsäkrat.
8.5 GULDPAKET ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har GULDPAKET ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Försäkrad försändelse skickas via s.k. rekommenderad post och i händelse av förlust kan Kunden dock via posten erhålla ersättning upp till 10.000 kr.
8.6 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet GULDPAKET en månad efter att Föremålet åter kommit i GULDPAKETs besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. GULDPAKET återsänder i sådant fall Föremålet försäkrat till Kunden mot en avgift om 199 kr. Om Kunden inte gör anspråk på försändelsen inom angiven tid betalar GULDPAKET tillbaka det belopp som GULDPAKET ursprungligen betalade för Föremålet med avdrag för avgiften om 199 kr.
8.7 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpåsen till GULDPAKET tillsammans med Guldavtalet.

9. IDENTITET
GULDPAKET fastställer Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som GULDPAKET inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

10. KONTROLL AV FÖREMÅL
GULDPAKET äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras. GULDPAKET kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

11. ÄNDRING AV KONTAKTUPPGIFTER
Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta GULDPAKET om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till GULDPAKET till följande adress: GULDPAKET, Box 24237, 104 51 Stockholm.

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
12.1 GULDPAKET äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden.
12.2 De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt dataskyddsförordningen. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos GULDPAKET. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.
12.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggnings och administration för att kunna ingå och fullgöra avtalet med Kunden. Personuppgifterna används även för att kunna uppfylla GULDPAKETs rättsliga skyldighet i enlighet med gällande lagstiftning för handel med begagnade varor. Personuppgifterna om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och GULDPAKET om du som Kund uttryckligen har godkänt detta. GULDPAKET delar Kundens personuppgifter med Polismyndigheten för ovan angivna ändamål, samt vid eventuella rättsliga ärenden.
12.4 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från GULDPAKET ska Kunden skriftligen anmäla detta till GULDPAKET.
12.5 12.5 Guldbrev AB, org. Nr. 556743–3460, Box 24237, 104 51 Stockholm, telefonnummer 08-12002830, e-post kundtjanst@guldpaket.se, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt denna punkt 12.

13. COOKIES
13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.
13.2 GULDPAKET använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.
13.3 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. GULDPAKET lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.
13.4 Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14. MEDDELANDE
14.1 Meddelande som GULDPAKET sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat GULDPAKET. Meddelande som GULDPAKET sänder med SMS eller e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till Kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som Kunden har uppgivit för GULDPAKET. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.
14.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal ger Kunden sitt samtycke till att GULDPAKET samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

15. MISSBRUK
GULDPAKET polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. GULDPAKET kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. GULDPAKET har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till GULDPAKETs datasystem.

16. KONTROLLSAMTAL
GULDPAKET äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som GULDPAKET erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING
17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig GULDPAKET från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. GULDPAKET ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.
17.2 GULDPAKETs ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. GULDPAKET är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om GULDPAKET är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder. 17.3 Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.


18. TVIST
Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.
Vi samarbetar med:
Posten Plusgirot SP


linje
1. Fyll i ansökan
linje1
  • Fyll i dina uppgifter

2. Ta emot brevet
linje1
  • "Hur man gör" broschyr.
  • Avtal & godkänd säkerhetspåse
  • Förbetalt returkuvert

3. Skicka in guldet
linje1
  • Få betalt inom 24 timmar efter värdering!
  • Guldet är försäkrat hela vägen!

Vi ger dig:
168 kr / gram
guldpris för 18 karats guld.

Kampanjpriser

24k
20k
18k
14k
315 kr / gram
177 kr / gram
168 kr / gram
132 kr / gram


Ingen värderingsavgift tillkommer.
Se villkor
» Läs mer om vår kampanj & ordinarie prislista
Guldsmed
Guldpaket  Sälja guld  Nordisktguld.se  Guldpunkten.se  Sälj guld  Guldpris Sitemap       Villkor